Radna terapija


Radna terapija je zdravstvena aktivnost koja ima za cilj da omogućipojedincima i grupama da postignu optimalno funkcionisanje svakodnevnih aktivnosti, uključujući:

Fizikanla terapija i rehabilitacija

 • Samozbrinjavanje
 • Produktivnost
 • Slobodno vreme
 • Namenjen je osobama čija je sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti ugrožena ili oštećena razvojem, ozljedom, bolešću, starenjem, psihološkim, socijalnim, kulturnim ili kombinacijama navedenog.

Cilj je da ljudi, u skladu sa svojim mogućnostima, postanu što nezavisniji u svakodnevnim aktivnostima koje su im potrebne i žele da ih izvode. To je da se smanji zavisnost od tuđe pomoći kroz razvoj postojećih veština i učenje i savladavanje novih sposobnosti sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta života. Radni terapeut koristi aktivnosti / zanimanja kao terapijski medij. Radna terapija uključuje:

 • radno-terapeutska procjena i analiza svakodnevnih životnih aktivnosti
 • analizu senzornih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti
 • analizu stambenog, radnog i sociokulturnog okruženja
 • prilagođavanje stambenog, radnog i društvenog okruženja
 • promovisanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i / ili modifikovanje aktivnosti samouništenja, proizvodnih aktivnosti i aktivnosti u slobodno vreme
 • promovisanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje senzornih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti aktivnosti
 • savjetovanje i obrazovanje